ГЛАВНАЯ
 
 
НОВОСТИ
 
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ.

 
ГЛАВНАЯ
 
НОВОСТИ
Президенту України ЮЩЕНКУ В.А.
м. Київ, вул. Банкова ,11
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Вікторе Андрійовичу!

Громадськість Дніпропетровської області звертається до Вас з проханням розібратися в ситуації, яка виникла довкола Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії у зв'язку із свавіллям дніпропетровських високопосадовців.
Громадськість Дніпропетровщини заявляє про повну підтримку боротьби журналістського колективу Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії та його керівництва за своє законне право на об'єктивне висвітлення ситуації в області, за право на виконання свого журналістського обов'язку без політичної цензури та тиску з боку голови Дніпропетровської облдержадміністрації'В.В.Бондаря.
За інформацією, оприлюдненою гендиректором ДОДТРК В.В.Шиловою, протягом 2008-2009 р.р. її неодноразово викликав до себе голова Дніпропетровської ОДА Віктор Бондарь, який диктував свої умови щодо редакційної політики облдержтелерадіокомпаніі, зокрема, щодо обмеження у наданні ефірного часу представникам певних політичних сил та громадських організацій, диктував свої умови щодо підтримки певних комерційних структур, при цьому погрожуючи гендиректорові звільненням з займаної посади та відсутністю фінансування з обласного бюджету.

За інформацією, оприлюдненою гендиректором ДОДТРК В.В.Шиловою, протягом 2008-2009 р. р. її неодноразово викликав до себе голова Дніпропетровської ОДА Віктор Бондарь, який диктував свої умови щодо редакційної політики облдержтелерадіокомпаніі, зокрема, щодо обмеження у наданні ефірного часу представникам певних політичних сил та громадських організацій, диктував свої умови щодо підтримки певних комерційних структур, при цьому погрожуючи гендиректорові звільненням з займаної посади та відсутністю фінансування з обласного бюджету.
Дніпропетровський Державний телеканал, який під керівництвом В.В. Шилової здійснив якісний ривок у своєму розвиткові і значно підвищив авторитет і рейтинг обласного державного телебачення, є одним з найбільш вільних та незаангажованих телеканалів Дніпропетровщини.
Всі без винятку громадські організації та політичні сили області користуються можливістю справжньої свободи слова на обласному державному телебаченні і вільно доносять до громадськості свою позицію з усіх актуальних подій та проблем.
Дніпропетровський Державний телеканал об'єктивно висвітлює усі теми, в тому числі й конфліктні ситуації, не побоюючись гострої критики незаконних дій чиновників та депутатів усіх рівнів, даючи справедливу негативну оцінку антисоціальним діям крупного олігархічного бізнесу та завжди відстоюючи інтереси держави та громадян області.
Вперше з дня проголошення Незалежності України, Дніпропетровщина в особі державного телебачення має не придворний рупор, який в дусі соцреалізму віщає про липові здобутки та безсоромно вихваляє обласне начальство, а сучасне динамічне телебачення, що розвивається в ногу з країною та її потребами, сприяє становленню громадянського суспільства, демократії і місцевого самоврядування. В цьому є величезна заслуга журналістської команди Дніпропетровського Державного і особисто його генерального директора В.В.Шилової.
Телеканал вийшов на новий рівень мовлення, неупереджено висвітлюючи проблеми мешканців регіону, тим самим допомагаючи розібратись у складних політичних та соціальних проблемах.
Станом на даний час Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія - один із найбільших регіональних телерадіомовників України.
Необхідно підкреслити й той факт, що Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія є державною структурою, єдиним державним мовником у Дніпропетровській області.
ДОДТРК є також єдиним мовником в Дніпропетровській області. трансляція програм якого відбувається через супутникову систему.
Громадськість Дніпропетровщини глибоко обурена даною ситуацією і просить Вас вжити всі передбачені чинним законодавством України заходи з метою захисту свободи слова, захисту журналістського колективу Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, його керівництва та права громадян Дніпропетровської області на інформацію.
Звертаємось до Вас з проханням втручання у ситуацію та надати сприяння у запобіганні тиску на журналістів та свободу слова на Дніпропетровщині, адже діяльність в інформаційній сфері ДОДТРК регламентується конституційними нормами та низкою законів України.

10.07.2009 р.

Підписи 37 громадських та політичних об'єднань, рухів, громадських організацій, політичних партій Дніпропетровщини.
Президенту Украины ЮЩЕНКО В. А.
г. Киев, ул.  Банковая, 11

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Виктор Андреевич!

Общественность Днепропетровской области обращается к Вам с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла вокруг Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании в связи со своеволием днепропетровских  високих должностных лиц.
Общественность Днепропетровщины заявляет о полной поддержке борьбы журналистского коллектива Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании и его руководства за свое законное право на объективное освещение ситуации в области, за право на выполнение своего журналистского долга без политической цензуры и давления со стороны председателя Днепропетровской  облгосадминистрации В. В. Бондаря.
По информации, обнародованной гендиректором ДОДТРК В.В.Шиловой, в течение 2008-2009 г.г. ее неоднократно вызывал к себе председатель Днепропетровской ОГА Виктор Бондарь, который диктовал свои условия касательно редакционной политики облгостелерадиокомпании, в частности, относительно ограничений в предоставлении эфирного времени представителям определенных политических сил и общественных организаций, диктовал свои условия относительно поддержки определенных коммерческих структур, при этом угрожая гендиректору освобождением от занимаемой должности и отсутствием финансирования из областного бюджета.
Днепропетровский Государственный телеканал, который под руководством В.В. Шиловой осуществил качественный рывок в своем развитии и значительно повысил авторитет и рейтинг областного государственного телевидения, является одним из наиболее свободных и незаангажированных телеканалов Днепропетровщины.
Все без исключения общественные организации и политические силы области пользуются возможностью настоящей свободы слова на областном государственном телевидении и свободно доносят до общественности свою позицию касательно всех актуальных событий и проблем.
Днепропетровский Государственный телеканал объективно освещает все темы, в том числе и конфликтные ситуации, не побаиваясь острой критики незаконных действий чиновников и депутатов всех уровней, давая справедливую негативную оценку антисоциальным действиям крупного олигархического бизнеса, и всегда отстаивал интересы государства и граждан области.
Впервые со дня провозглашения Независимости Украины, Днепропетровщина в лице государственного телевидения имеет не придворный рупор, который в духе соцреализма вещает о липовых достижениях и бесстыже  восхваляет областное начальство, а современное динамическое телевидение, которое развивается в ногу со страной и ее потребностями, способствует становлению гражданского общества, демократии и местного самоуправления. В этом  огромная заслуга журналистской команды Днепропетровского Государственного телеканала и лично его генерального директора В.В.Шиловой.
Телеканал вышел на новый уровень вещания, беспристрастно освещая проблемы жителей региона, тем самым помогая разобраться в сложных политических и социальных проблемах.
Состоянием на данное время Днепропетровская областная государственная телерадиокомпания - один из наибольших региональных телерадиовещателей Украины.
Необходимо подчеркнуть и тот факт, что Днепропетровская областная государственная телерадиокомпания является государственной структурой, единственным государственным речевиком в Днепропетровской области.
ДОДТРК является также единственным речевиком в Днепропетровской области, трансляция программ которого происходит через спутниковую систему.
Общественность Днепропетровщины глубоко возмущена данной ситуацией и просит Вас употребить все предусмотренные действующим законодательством Украины мероприятия с целью защиты свободы слова, защиты журналистского коллектива Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании, его руководства и права граждан Днепропетровской области на информацию.
Обращаемся к Вам с просьбой вмешательства в ситуацию, и  содействовать  предотвращению давления на журналистов и свободу слова на Днепропетровщине, ведь деятельность в информационной сфере ДОДТРК регламентируется конституционными нормами и  рядом законов Украины.

10.07.2009 г.

Подписи 37 общественных и политических объединений, движений, общественных организаций, политических партий Днепропетровщины.

С 20 июля журналисты телеканала объявили голодовку. Главная цель представителей прессы – добиться встречи с президентом, что бы отстоять канал и защитить свободу слова, права человека, право выбора.


Hosted by uCoz